Юрист в Съда на ЕС – Радостина Стефанова-Камишева

Здравейте, казвам се Радостина Стефанова-Камишева и съм юрист. Мечтата ми, още от първия ден в университета, когато започнах да уча Международни отношения, беше да работя в европейска институция. След като завърших и Право тази мечта се конкретизира – да работя не в коя да е европейска институция, а именно в Съда на Европейския съюз. Това допълнително се потвърди след като придобих и магистърски степени по право на ЕС. Всъщност във времето, в което аз започнах да уча международни отношения, България още не беше член на ЕС, но аз с голямо вълнение и трепет следях процеса по присъединяването ни. Както пролича, аз съм ревностен поддръжник на европейската идея, силно вярвам в нея и именно поради това толкова много исках да работя там, където най-директно ще се докосна до нея.

ЕС е организация основана на върховенството на закона. Съдът на ЕС гарантира, че правото на ЕС ще бъде зачитано и прилагано по еднакъв начин във всяка една от държавите членки и от институциите. 

Институцията Съд на ЕС е съставена от два отделни съда – Съд и Общ съд. В Съда заседават по един съдия от държава членка, докато в Общия съд – по двама. Основната роля на Съда е да отговаря на въпроси, поставени му от националните съдии относно това как да се тълкува правото на ЕС и относно неговата валидност. Друга функция на Съда е да разрешава възникнали между отделните институции спорове. Европейската комисия също може да заведе дело пред Съда, ако счете че дадена държава членка нарушава правото на ЕС. Общият съд от своя страна разглежда дела заведени от физически лица или компании, които желаят да атакуват решение прието от някоя институция и което нарушава техни интереси. Общият съд също разглежда дела, заведени от държавите членки срещу решения на ЕК. Това означава, че общият съд разглежда дела по разнообразни материи като например в областта на търговските марки, конкурентното право, в областта на земеделските фондове, антитерористичното законодателство и др. Повече за Съда на ЕС може да научите тук: Court of justice of the EU channel  in YouTube

Аз в момента работя в кабинета на един от съдиите в Общия съд като юридически асистент. Работата ми се състои в осъществяване едновременно и на юридически и на административни задачи. Трудно е да опиша точно функциите си, защото те са наистина разнообразни и определено един ден не си прилича със следващия.Най-общо казано следя изцяло развитието и движението на делата, разпределени на съдията, при когото работя. За всеки новопристигнал документ по делото следва да се уведомят засегнатите лица, в кратки срокове трябва да бъдат взимани решения по процесуални въпроси, свързани с движението на делото, организират се публични заседания, подготвят се различни вътрешни документи във връзка с разглеждането на делата. Всичко това се следи и организира от мен и още един колега. Като цяло трябва да познавам развитието на всяко дело поотделно, както и на всички дела като цяло, разпределени, както на съдията, при когото работя, така и на съдиите, с които той заседава в състав.  Съдиите работят в състав обикновено от трима или петима и тъй като съдията, при когото работя в момента е председател на състав, това означава, че аз и колегата ми сме натоварени и с координацията на работата и на останалите кабинети на съдиите, членове на състава. Разбира се покрай административната работа по делата има редица различни съпътстващи задачи. От юридическа гледна точка често ми се налага да търся практика по конкретен въпрос или казус и да подготвям вътрешни меморандуми по тях.

Също така, с цел да бъда от полза за останалите юристи в България, се стремя често да публикувам статии по конкретни теми, а от скоро създадох и собствен подкаст за актуалната практика на Съда на ЕС. Подкастът се казва What’s New in Luxembourg (https://caselawpodcast.podbean.com/ ). Целта ми е да бъде от помощ за практикуващите юристи в България, които трябва да са запознати с практиката на Съда на ЕС, но често нямат достатъчно време да четат стотиците негови решения. Ако ви е интересно, подкастът е наличен в Spotify, както и в Apple Podcast. Разбира се тази работа е напълно доброволна, незаплатена и за сметка на моето свободно време, но удовлетворението от това да си бил полезен е по-ценно от материалната облага.

Делата, които се разглеждат от Общия съд обикновено са свързани с искове срещу решения на ЕК или друга институция. Те повдигат разнообразни и интересни юридически въпроси и зад всяко дело разбира се стоят различни интереси и очаквания на страните. Тоест резултатът от моята работа, и като цяло от работата на кабинета, има важно значение за развитието на отношенията между отделните субекти и европейските институции. Важно е да се следи всеки да действа в границите на своята компетентност, за да не се допускат незаконосъобразни решения на институциите. Това е най-важната задача на Съда на ЕС.

Седалището на Съда на ЕС се намира в Люксембург т.е. и моето работно място е в тази малка, но изключително интересна и красива държава. Самата сграда на Съда приютява близо 2000 души, заети в отделните структури. Тъй като делата могат да бъдат разглеждани на един от 24-те официални езика на ЕС, това изисква сериозен преводачески арсенал. Работният език на Съда е френски, така че всички документи се създават първо на френски и след това се превеждат на езика на производството, избран от страните. 

Кабинетите на съдиите се състоят общо от 6 човека, но пътят на делото от завеждането на исковата молба до произнасянето на решението въвлича участието на хора от различни отдели. Така че умението за работа в екип е изключително важно – веднъж на ниво кабинет, където екипът е малък и работата изисква постоянно взаимодействие между членовете му и веднъж на по-широко ниво с колегите от другите отдели. И тъй като Съдът е европейска организация, в която работят хора от всички държави членки на ЕС, средата е изключително мултинационална. Умението за общуване на различни езици също е важно, както и умението за общуване с хора от различни културни среди. Това културно разнообразие на работното място е богатство, което човек може да открие само при работа в подобна международна структура. Това е едно от предимствата, което мога да посоча за моята работа.

Друго важно за мен е това, че работата изисква постоянно интелектуално развитие и надграждане. Работата е динамична, интензивна и отговорна. Не рядко има кратки срокове за реакция, както и работа под напрежение, което лично за мен е важно –  за да се организирам по-добре. Работата е много и е интензивна, но заплащането е адекватно на положения труд и позволява човек да се отдаде спокойно на работата си без да се притеснява за нищо друго. Факт е, че държавите, в които се помещават европейските институции са с много в висок стандарт, така че доброто и адекватно заплащане е много важно. 

За да се започне работа в Съда на ЕС препоръчвам провеждането първо на стаж, още повече че Съдът предлага възможности и за платен и за неплатен такъв. Цялата информация е достъпна на сайта на Съда. Провеждането на стаж ще даде ясна представа за естеството на работата преди човек да предприеме важната стъпка да се премести да живее и работи в друга държава. Също така отличното владеене на френски език е едно от условията, за да се започне работа в Съда на ЕС, тъй като, както споменах, френският език е работен език на Съда. Важно е и владеенето на поне още един-два от официалните езици на ЕС. За юридическа позиция разбира се, неизбежно условие е притежаването на диплома по право от университет в ЕС. 

За започване на работа в Съда на ЕС има два пътя – първият е, чрез генерализирани конкурси, провеждани от отделна европейска структура, наречена „Европейска служба за подбор на персонала“. На сайта на тази структура се публикува информация за тези конкурси – https://epso.europa.eu/home_bg. Те дават възможност за сключване на постоянен договор за работа. Другият път е чрез директно кандидатстване за временна позиция. Моят договор например е ограничен за срока на мандата на конкретния съдия, за когото работя. Препоръчвам на младите специалисти сред вас, които желаят да започнат работа в европейска институция, да следите редовно сайта на ЕПСО за актуалните конкурси, тъй като там се публикуват конкурси за различни профили, а не само юридически.

Желая ви успех!

Юрист в Съда на ЕС – Радостина Стефанова-Камишева

Здравейте, казвам се Радостина Стефанова-Камишева и съм юрист. Мечтата ми, още от първия ден в университета, когато започнах да уча Международни отношения, беше да работя в европейска институция. След като завърших и Право тази мечта се конкретизира – да работя не в коя да е европейска институция, а именно в Съда на Европейския съюз. Това допълнително се потвърди след като придобих и магистърски степени по право на ЕС. Всъщност във времето, в което аз започнах да уча международни отношения, България още не беше член на ЕС, но аз с голямо вълнение и трепет следях процеса по присъединяването ни. Както пролича, аз съм ревностен поддръжник на европейската идея, силно вярвам в нея и именно поради това толкова много исках да работя там, където най-директно ще се докосна до нея.

ЕС е организация основана на върховенството на закона. Съдът на ЕС гарантира, че правото на ЕС ще бъде зачитано и прилагано по еднакъв начин във всяка една от държавите членки и от институциите. 

Институцията Съд на ЕС е съставена от два отделни съда – Съд и Общ съд. В Съда заседават по един съдия от държава членка, докато в Общия съд – по двама. Основната роля на Съда е да отговаря на въпроси, поставени му от националните съдии относно това как да се тълкува правото на ЕС и относно неговата валидност. Друга функция на Съда е да разрешава възникнали между отделните институции спорове. Европейската комисия също може да заведе дело пред Съда, ако счете че дадена държава членка нарушава правото на ЕС. Общият съд от своя страна разглежда дела заведени от физически лица или компании, които желаят да атакуват решение прието от някоя институция и което нарушава техни интереси. Общият съд също разглежда дела, заведени от държавите членки срещу решения на ЕК. Това означава, че общият съд разглежда дела по разнообразни материи като например в областта на търговските марки, конкурентното право, в областта на земеделските фондове, антитерористичното законодателство и др. Повече за Съда на ЕС може да научите тук: Court of justice of the EU channel  in YouTube

Аз в момента работя в кабинета на един от съдиите в Общия съд като юридически асистент. Работата ми се състои в осъществяване едновременно и на юридически и на административни задачи. Трудно е да опиша точно функциите си, защото те са наистина разнообразни и определено един ден не си прилича със следващия.Най-общо казано следя изцяло развитието и движението на делата, разпределени на съдията, при когото работя. За всеки новопристигнал документ по делото следва да се уведомят засегнатите лица, в кратки срокове трябва да бъдат взимани решения по процесуални въпроси, свързани с движението на делото, организират се публични заседания, подготвят се различни вътрешни документи във връзка с разглеждането на делата. Всичко това се следи и организира от мен и още един колега. Като цяло трябва да познавам развитието на всяко дело поотделно, както и на всички дела като цяло, разпределени, както на съдията, при когото работя, така и на съдиите, с които той заседава в състав.  Съдиите работят в състав обикновено от трима или петима и тъй като съдията, при когото работя в момента е председател на състав, това означава, че аз и колегата ми сме натоварени и с координацията на работата и на останалите кабинети на съдиите, членове на състава. Разбира се покрай административната работа по делата има редица различни съпътстващи задачи. От юридическа гледна точка често ми се налага да търся практика по конкретен въпрос или казус и да подготвям вътрешни меморандуми по тях.

Също така, с цел да бъда от полза за останалите юристи в България, се стремя често да публикувам статии по конкретни теми, а от скоро създадох и собствен подкаст за актуалната практика на Съда на ЕС. Подкастът се казва What’s New in Luxembourg (https://caselawpodcast.podbean.com/ ). Целта ми е да бъде от помощ за практикуващите юристи в България, които трябва да са запознати с практиката на Съда на ЕС, но често нямат достатъчно време да четат стотиците негови решения. Ако ви е интересно, подкастът е наличен в Spotify, както и в Apple Podcast. Разбира се тази работа е напълно доброволна, незаплатена и за сметка на моето свободно време, но удовлетворението от това да си бил полезен е по-ценно от материалната облага.

Делата, които се разглеждат от Общия съд обикновено са свързани с искове срещу решения на ЕК или друга институция. Те повдигат разнообразни и интересни юридически въпроси и зад всяко дело разбира се стоят различни интереси и очаквания на страните. Тоест резултатът от моята работа, и като цяло от работата на кабинета, има важно значение за развитието на отношенията между отделните субекти и европейските институции. Важно е да се следи всеки да действа в границите на своята компетентност, за да не се допускат незаконосъобразни решения на институциите. Това е най-важната задача на Съда на ЕС.

Седалището на Съда на ЕС се намира в Люксембург т.е. и моето работно място е в тази малка, но изключително интересна и красива държава. Самата сграда на Съда приютява близо 2000 души, заети в отделните структури. Тъй като делата могат да бъдат разглеждани на един от 24-те официални езика на ЕС, това изисква сериозен преводачески арсенал. Работният език на Съда е френски, така че всички документи се създават първо на френски и след това се превеждат на езика на производството, избран от страните. 

Кабинетите на съдиите се състоят общо от 6 човека, но пътят на делото от завеждането на исковата молба до произнасянето на решението въвлича участието на хора от различни отдели. Така че умението за работа в екип е изключително важно – веднъж на ниво кабинет, където екипът е малък и работата изисква постоянно взаимодействие между членовете му и веднъж на по-широко ниво с колегите от другите отдели. И тъй като Съдът е европейска организация, в която работят хора от всички държави членки на ЕС, средата е изключително мултинационална. Умението за общуване на различни езици също е важно, както и умението за общуване с хора от различни културни среди. Това културно разнообразие на работното място е богатство, което човек може да открие само при работа в подобна международна структура. Това е едно от предимствата, което мога да посоча за моята работа.

Друго важно за мен е това, че работата изисква постоянно интелектуално развитие и надграждане. Работата е динамична, интензивна и отговорна. Не рядко има кратки срокове за реакция, както и работа под напрежение, което лично за мен е важно –  за да се организирам по-добре. Работата е много и е интензивна, но заплащането е адекватно на положения труд и позволява човек да се отдаде спокойно на работата си без да се притеснява за нищо друго. Факт е, че държавите, в които се помещават европейските институции са с много в висок стандарт, така че доброто и адекватно заплащане е много важно. 

За да се започне работа в Съда на ЕС препоръчвам провеждането първо на стаж, още повече че Съдът предлага възможности и за платен и за неплатен такъв. Цялата информация е достъпна на сайта на Съда. Провеждането на стаж ще даде ясна представа за естеството на работата преди човек да предприеме важната стъпка да се премести да живее и работи в друга държава. Също така отличното владеене на френски език е едно от условията, за да се започне работа в Съда на ЕС, тъй като, както споменах, френският език е работен език на Съда. Важно е и владеенето на поне още един-два от официалните езици на ЕС. За юридическа позиция разбира се, неизбежно условие е притежаването на диплома по право от университет в ЕС. 

За започване на работа в Съда на ЕС има два пътя – първият е, чрез генерализирани конкурси, провеждани от отделна европейска структура, наречена „Европейска служба за подбор на персонала“. На сайта на тази структура се публикува информация за тези конкурси – https://epso.europa.eu/home_bg. Те дават възможност за сключване на постоянен договор за работа. Другият път е чрез директно кандидатстване за временна позиция. Моят договор например е ограничен за срока на мандата на конкретния съдия, за когото работя. Препоръчвам на младите специалисти сред вас, които желаят да започнат работа в европейска институция, да следите редовно сайта на ЕПСО за актуалните конкурси, тъй като там се публикуват конкурси за различни профили, а не само юридически.

Желая ви успех!