Юрисконсулт – Невена Арнаудова

Казвам се невена Арнаудова и съм юрисконсулт в държавно търговско дружество. 

Работата ми е свързана с осигуряване на дейността спрямо действащото законодателство. Ползата е дружеството да може да функционира законосъобразно, за да се избягват нарушения, респективно санкции и финансови загуби. 

Един типичен ден за мен протича по следния начин – проверявам входяща кореспонденция по електронната поща и в електронната система за документооборот за нови задачи. Когато има няколко нови задачи, те трябва да се подредят по важност и спешност, след което да се изпълнят. 

Ползвам актуална база с нормативната уредба в страната и в Европейския съюз. Освен текстовете на нормите се съобразяват и конкретните процедури, които се следват при различните случаи. По принцип имам определено работно време, което е 8 часа на ден, с обедна почивка. Работата на юриста обаче има много широко поле за творчество, тъй като често една задача е свързана с познаването и прилагането на повече от една норма, често различните нормативни текстове може да си противоречат, поради което се налага да се обмисли внимателно спазването на всички, или да се прецени правилно коя може да не се приложи поради приоритет на друга норма. 

Пример в тази посока е приложението на Закона за мерките против изпиране на пари и Закона за защита на личните данни. С първата норма се изисква предоставяне на голямо количество данни, включително лични такива. Втората норма повелява ограничаване на такова предоставяне. Първата норма защитава обществения интерес, а втората – личния. При сблъсък между двете, превес се дава на обществения интерес, тъй като той е с по-голяма тежест. Т.е. при сблъсък на изискванията по двата (актуални и приложими) закона, на изпълнение подлежи нормата, защитаваща обществения интерес. 

На това работно място имам колежка, с която споделяме и разпределяме задачите си. Полезното е, че винаги има още една гледна точка, която винаги помага при осмислянето и решаването на конкретните задачи. Другото полезно неще е, че имаме възможност да се заместваме, което намалява стреса от отговорността да се справиш с всичко сам.

В работата си харесвам най-много възможността да се обогатявам непрекъснато и да уча нови неща, включително за другите професии. Юристът взаимодейства с всички звена в дружеството – търговци, финансисти, счетоводители, специалисти. Налага се да имам познания за работата на всички, за да мога да въвлека подходящ колега при решаването на ежедневните задачи. 

Опасностите и рисковете в моята работа са свързани с пропускането на срокове, недоглеждане при изготвяне на документи или погрешно изготвяне/попълване и респективно дали и доколко е възможно да се коригират направените пропуски – понякога е напълно невъзможно, от което дружеството може да понесе загуби или санкции. 

Работата е подходяща за хора с малък професионален опит и за хора с увреждания, доколкото е интелектуална и е напълно възможно да бъде изпълнявана и от дома, стига да има необходимата техника – компютър, скенер, принтер, копирна машина, интернет и няколко подходящи програми.

Досега не съм си мислила да променям работата си, чувствам се удовлетворена и на правилното място. 

Считам, че изключително важни умения в работата ми наред с голямото количество знания са и способността за аналитично мислене и адаптивност в динамична среда. Това са качества, които се изграждат в течение на работата, но вътрешната мотивация и желание за работа и за справяне са неща, които човек решава самостоятелно. Според мен тази работа е чудесен избор за млад човек, като добра подготовка за нея е задълбоченото изучаване на български език и литература – всеки уважаващ себе си юрист на първо място трябва да владее безкомпромисно добре български език, да може да се изразява и да аргументира позицията си. Полезно е също да има задълбочени познания по всички предмети в училище, тъй като правото обхваща всички области на живота и човек трябва да има подготовката за това от рано. Въпреки широко разпространеното мнение, че за юристите не е нужно да са добри математици, аз бих казала, че работата с правото в определен аспект изисква умение да се решават задачи. Нормативната база може да се приеме като метафора на теоремите и правилата в математиката, всеки казус – задача, а всяко разрешаване на казус е като решаването на математическа задача. И също както в математиката – при правото вярното решение често може да бъде повече от едно.

На младите хора бих казала, че това е една изключително интересна и удовлетворяваща професия, в която има широко поле за изява, а и възможности за добри доходи. 

 

Юрисконсулт – Невена Арнаудова

Казвам се невена Арнаудова и съм юрисконсулт в държавно търговско дружество. 

Работата ми е свързана с осигуряване на дейността спрямо действащото законодателство. Ползата е дружеството да може да функционира законосъобразно, за да се избягват нарушения, респективно санкции и финансови загуби. 

Един типичен ден за мен протича по следния начин – проверявам входяща кореспонденция по електронната поща и в електронната система за документооборот за нови задачи. Когато има няколко нови задачи, те трябва да се подредят по важност и спешност, след което да се изпълнят. 

Ползвам актуална база с нормативната уредба в страната и в Европейския съюз. Освен текстовете на нормите се съобразяват и конкретните процедури, които се следват при различните случаи. По принцип имам определено работно време, което е 8 часа на ден, с обедна почивка. Работата на юриста обаче има много широко поле за творчество, тъй като често една задача е свързана с познаването и прилагането на повече от една норма, често различните нормативни текстове може да си противоречат, поради което се налага да се обмисли внимателно спазването на всички, или да се прецени правилно коя може да не се приложи поради приоритет на друга норма. 

Пример в тази посока е приложението на Закона за мерките против изпиране на пари и Закона за защита на личните данни. С първата норма се изисква предоставяне на голямо количество данни, включително лични такива. Втората норма повелява ограничаване на такова предоставяне. Първата норма защитава обществения интерес, а втората – личния. При сблъсък между двете, превес се дава на обществения интерес, тъй като той е с по-голяма тежест. Т.е. при сблъсък на изискванията по двата (актуални и приложими) закона, на изпълнение подлежи нормата, защитаваща обществения интерес. 

На това работно място имам колежка, с която споделяме и разпределяме задачите си. Полезното е, че винаги има още една гледна точка, която винаги помага при осмислянето и решаването на конкретните задачи. Другото полезно неще е, че имаме възможност да се заместваме, което намалява стреса от отговорността да се справиш с всичко сам.

В работата си харесвам най-много възможността да се обогатявам непрекъснато и да уча нови неща, включително за другите професии. Юристът взаимодейства с всички звена в дружеството – търговци, финансисти, счетоводители, специалисти. Налага се да имам познания за работата на всички, за да мога да въвлека подходящ колега при решаването на ежедневните задачи. 

Опасностите и рисковете в моята работа са свързани с пропускането на срокове, недоглеждане при изготвяне на документи или погрешно изготвяне/попълване и респективно дали и доколко е възможно да се коригират направените пропуски – понякога е напълно невъзможно, от което дружеството може да понесе загуби или санкции. 

Работата е подходяща за хора с малък професионален опит и за хора с увреждания, доколкото е интелектуална и е напълно възможно да бъде изпълнявана и от дома, стига да има необходимата техника – компютър, скенер, принтер, копирна машина, интернет и няколко подходящи програми.

Досега не съм си мислила да променям работата си, чувствам се удовлетворена и на правилното място. 

Считам, че изключително важни умения в работата ми наред с голямото количество знания са и способността за аналитично мислене и адаптивност в динамична среда. Това са качества, които се изграждат в течение на работата, но вътрешната мотивация и желание за работа и за справяне са неща, които човек решава самостоятелно. Според мен тази работа е чудесен избор за млад човек, като добра подготовка за нея е задълбоченото изучаване на български език и литература – всеки уважаващ себе си юрист на първо място трябва да владее безкомпромисно добре български език, да може да се изразява и да аргументира позицията си. Полезно е също да има задълбочени познания по всички предмети в училище, тъй като правото обхваща всички области на живота и човек трябва да има подготовката за това от рано. Въпреки широко разпространеното мнение, че за юристите не е нужно да са добри математици, аз бих казала, че работата с правото в определен аспект изисква умение да се решават задачи. Нормативната база може да се приеме като метафора на теоремите и правилата в математиката, всеки казус – задача, а всяко разрешаване на казус е като решаването на математическа задача. И също както в математиката – при правото вярното решение често може да бъде повече от едно.

На младите хора бих казала, че това е една изключително интересна и удовлетворяваща професия, в която има широко поле за изява, а и възможности за добри доходи.