Университетски преподавател – Боряна Пелова и Марина Стефанова