Консултант, одитор на системи за управление на персонала – Стоян Ганев

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
Казвам се Стоях Христов Ганев и се занимавам с управленско консултиране и одитиране на системите за управление на човешките ресурси /УЧР/ в различни компании
Какво представлява вашата работа?
Работата ни започва с дефиниране и съгласуване на целите на одитирането с управлението на компанията, след това се извършват редица дейности включващи наблюдение, интервюиране, измерване, проверка на документи и други за установяване на действителната ситуация с процесите по управление на персонала. Следва анализ, търсене на причинно-следствени връзки и препоръки за подобрения на ефективността и ефикасността на тази функция
Какви са ползите и смисълът от нея?
Ползите за организацията са, че външна добронамерена страна, извън текущото управление, прави преглед, установява факти и обстоятелства и препоръчва действия в областта на УЧР, защото голяма част от дейностите по УЧР подлежат на контрол от държавни и местни органи на властта, следват специализирано законодателство и представляват риска за понасяне на вреди, щети и загуби от компанията
В самия процес на одитиране и предложения за подобрения се извършва и трансфер (пренос) на добри практики от видещи организации, от практически опит на одиторите, които са признати специалисти в областта си, от одити на други компании.
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
Основният „продукт“ е отговорни, компетентни и професионални съвети за подобряване на работата на компаниите. Директните ползи са за управлението /мениджмънта/ на компаниите, но крайните ползватели са самите служители, клиенти и партньори на компанията.
Какво се случва с това, което създадете?
На основата на одитния доклад и препоръките, компаниите изготвят „План за подобрения“ /Action plan/, в който подробно се описват ресурсите, критериите, бюджета и времевата рамка на подобренията.
Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.
Работното място на одитора е в компанията, в която изпълнява проекта си. Работното време не е фиксирано, дейността е динамична, свързана с различни операции по интервюиране на мениджъри и служители, водене на записки, правене на анализ и диагностика на причините за слабите места, предлагане на подобрения в ключови за компанията операции и дейности в УЧР
Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
Основните техники са тези за водене на интервю /структуриран разговор/ по предварително създадени теми и въпроси, установяване на факти и обстоятелства, преглед и анализ на документи, наблюдения за действията на различни служители.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
Работата е на проектен принцип.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?
Одитът е екипно дело, защото изисква строго специфични знания, умения и компетенции в различни професионални области – трудово и административно право, здраве и безопасност при работа, управление на бизнес процеси /BPM/
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
Има ли разновидности / специализации в тази професия?
Не, одиторите са признати специалисти в областта си, преминали сертификационно обучение за одитиране.
Какво най-много харесвате в работата си?
Предизвикателството на откриваш слаби места, да диагностицираш причините и да предписваш подобренията. Това много наподобява лекарската професия, но се отнася за организационното здраве на компаниите и екипите.
Кои са най-големите предимства според вас?
Да бъдеш полезен. Да приложиш собствения си опит, преценка и усет в друга среда, освен ординарната. Да получиш удовлетворение от това, че управлението на компанията се е вслушало в препортките ти.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви?
Най-трудното е да спечелиш доверието на управлението и на служителите, те да споделят реалните си проблеми, да ги предразположиш самите те да подсказват решения на проблемите и конфликтите
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
Предполага определен стрес, поради интензитета на работата си – проектите са обикновено кратки, компаниите са действащи и не прекъсват работата си, това изисква определена нагласа в одитиращия.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
За съжаление, тази дейност изисква и добър опит.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
Не е проблем за хора с двигателни увреждания.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.
Не, този вид работа е доброволна, добронамерена и „апостолска“. Отказът би бил „предателство“ към доверието, с което клиентът те е дарил.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?
Възнаграждението е солидно, около двойна средномесечна заплата за страната. Консултантската услуга е скъпа, но компаниите предпочитат да инвестират в подобна помощ, като ползите и печалбите са разнообразни и значителни.
Възнаграждението изцяло се заплаща от възложителя, като „консултантският риск“ се поделя – 50% авансово и 50% след получаване на доклада.
Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?
Професионална и обоснована преценка на факти, обстоятелства и данни; Аналитични умения, Логическо мислене, Концентрация на вниманието, Безпристрастност на преценката; Отговорност към клиента; Лоялност и неподкупност;
Къде и как може човек да ги натрупа?
Част от уменията са вродени, но по-голямата част се придобиват след значителен професионален стаж и самоусъвършенстване.
Има ли възраст, от която е добре да се започне?
Няма ограничения, но консултант-одитори под 35-40 годишна възраст се приемат резервирано от възложителите.
Кои предмети са важни в училище?
Правна подготовка, Математика и статистика, Логика, Информационни технологии, Психология – индивидуална и организационна, Мениджмънт, Реторика.
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?
Млади специалисти могат да бъдат привличани в одиторските екипи като сътрудници, интервюиращи, обработващи статистическа и икономическа информация, технически секретари.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.)
Предвид проектният и временен принцип на работа, управленските нива са малко на брой: сътрудник – експерт – водещ експерт – ръководител на проект
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?
Станете добри хора и отлични специалисти, натрупайте знания, опит и умения, и бъдете добронамерени да ги споделите с останалите.

Консултант, одитор на системи за управление на персонала – Стоян Ганев

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
Казвам се Стоях Христов Ганев и се занимавам с управленско консултиране и одитиране на системите за управление на човешките ресурси /УЧР/ в различни компании
Какво представлява вашата работа?
Работата ни започва с дефиниране и съгласуване на целите на одитирането с управлението на компанията, след това се извършват редица дейности включващи наблюдение, интервюиране, измерване, проверка на документи и други за установяване на действителната ситуация с процесите по управление на персонала. Следва анализ, търсене на причинно-следствени връзки и препоръки за подобрения на ефективността и ефикасността на тази функция
Какви са ползите и смисълът от нея?
Ползите за организацията са, че външна добронамерена страна, извън текущото управление, прави преглед, установява факти и обстоятелства и препоръчва действия в областта на УЧР, защото голяма част от дейностите по УЧР подлежат на контрол от държавни и местни органи на властта, следват специализирано законодателство и представляват риска за понасяне на вреди, щети и загуби от компанията
В самия процес на одитиране и предложения за подобрения се извършва и трансфер (пренос) на добри практики от видещи организации, от практически опит на одиторите, които са признати специалисти в областта си, от одити на други компании.
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
Основният „продукт“ е отговорни, компетентни и професионални съвети за подобряване на работата на компаниите. Директните ползи са за управлението /мениджмънта/ на компаниите, но крайните ползватели са самите служители, клиенти и партньори на компанията.
Какво се случва с това, което създадете?
На основата на одитния доклад и препоръките, компаниите изготвят „План за подобрения“ /Action plan/, в който подробно се описват ресурсите, критериите, бюджета и времевата рамка на подобренията.
Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.
Работното място на одитора е в компанията, в която изпълнява проекта си. Работното време не е фиксирано, дейността е динамична, свързана с различни операции по интервюиране на мениджъри и служители, водене на записки, правене на анализ и диагностика на причините за слабите места, предлагане на подобрения в ключови за компанията операции и дейности в УЧР
Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
Основните техники са тези за водене на интервю /структуриран разговор/ по предварително създадени теми и въпроси, установяване на факти и обстоятелства, преглед и анализ на документи, наблюдения за действията на различни служители.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
Работата е на проектен принцип.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?
Одитът е екипно дело, защото изисква строго специфични знания, умения и компетенции в различни професионални области – трудово и административно право, здраве и безопасност при работа, управление на бизнес процеси /BPM/
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
Има ли разновидности / специализации в тази професия?
Не, одиторите са признати специалисти в областта си, преминали сертификационно обучение за одитиране.
Какво най-много харесвате в работата си?
Предизвикателството на откриваш слаби места, да диагностицираш причините и да предписваш подобренията. Това много наподобява лекарската професия, но се отнася за организационното здраве на компаниите и екипите.
Кои са най-големите предимства според вас?
Да бъдеш полезен. Да приложиш собствения си опит, преценка и усет в друга среда, освен ординарната. Да получиш удовлетворение от това, че управлението на компанията се е вслушало в препортките ти.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви?
Най-трудното е да спечелиш доверието на управлението и на служителите, те да споделят реалните си проблеми, да ги предразположиш самите те да подсказват решения на проблемите и конфликтите
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
Предполага определен стрес, поради интензитета на работата си – проектите са обикновено кратки, компаниите са действащи и не прекъсват работата си, това изисква определена нагласа в одитиращия.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
За съжаление, тази дейност изисква и добър опит.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
Не е проблем за хора с двигателни увреждания.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.
Не, този вид работа е доброволна, добронамерена и „апостолска“. Отказът би бил „предателство“ към доверието, с което клиентът те е дарил.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?
Възнаграждението е солидно, около двойна средномесечна заплата за страната. Консултантската услуга е скъпа, но компаниите предпочитат да инвестират в подобна помощ, като ползите и печалбите са разнообразни и значителни.
Възнаграждението изцяло се заплаща от възложителя, като „консултантският риск“ се поделя – 50% авансово и 50% след получаване на доклада.
Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?
Професионална и обоснована преценка на факти, обстоятелства и данни; Аналитични умения, Логическо мислене, Концентрация на вниманието, Безпристрастност на преценката; Отговорност към клиента; Лоялност и неподкупност;
Къде и как може човек да ги натрупа?
Част от уменията са вродени, но по-голямата част се придобиват след значителен професионален стаж и самоусъвършенстване.
Има ли възраст, от която е добре да се започне?
Няма ограничения, но консултант-одитори под 35-40 годишна възраст се приемат резервирано от възложителите.
Кои предмети са важни в училище?
Правна подготовка, Математика и статистика, Логика, Информационни технологии, Психология – индивидуална и организационна, Мениджмънт, Реторика.
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?
Млади специалисти могат да бъдат привличани в одиторските екипи като сътрудници, интервюиращи, обработващи статистическа и икономическа информация, технически секретари.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.)
Предвид проектният и временен принцип на работа, управленските нива са малко на брой: сътрудник – експерт – водещ експерт – ръководител на проект
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?
Станете добри хора и отлични специалисти, натрупайте знания, опит и умения, и бъдете добронамерени да ги споделите с останалите.