Авиоинженер  – Пламен Марков

Официалната ми квалификация е “Инженер-системотехник”, специалност  “Автоматизирани системи за управление на въздушното движение” (АСУВД).

Дипломата е международно призната и на английски специалността звучи като System Engineer in Automated Systems for Air Traffic Control (ATC).

Някога това се изучаваше единствено в международно признатите авиационни институти на бившия СССР в Рига и в Киев. Моята специалност е от Киевския Институт за Инженери от гражданската авиация (КИИГА).

Тази специалност може да бъде упражнявана само в РВД (Ръководство на въздушното движение, където протече и основният ми трудов стаж.

За разлика от общоприетото схващане за авиоинжерните специалности, според което авиоинженерът се занимава с конструкцията на самолета и неговите механични или електронни детайли, моята специалност разглежда самолета като точка. Целта на автоматизираните системи за управление на въздушното движение (АСУВД) е да подреди масата от точки във въздушното пространство така, че да не се допусне конфликт между тях. Тоест АСУВД се занимава с трафика на самолети, а не с отделния самолет.

За тази цел се използва много сложно инженерно оборудване, включващо радиолокационни станции, мощни компютри, радиотехнически средства за комуникация с екипажите и работни места на ръководителите на полети. 

Радиолокационните станции дават текуща информация за местоположението на всеки самолет, която се преобразува и изобразява синтетично на екрана на работното място на АСУВД. Координатите са полярни и дават информация за ъгъл спрямо “Севера” и разстояние до самолета в двумерното пространство. Информация за височината на самолета липсва. Тя се набавя от специално оборудване, което всеки граждански самолет е задължен да има, постоянно свързано с бордовия висотомер и отговарящо автоматично при насочено запитване от земята. Височината се изобразява на същия екран с цифра в специален етикет, движещ се по екрана редом с маркера на самолета. Компютърната обработка е в реално време и включва много сложни математически алгоритми за работа с радиолокационна и планова информация, за прогнозиране и избягване на потенциални конфликтни ситуации (ПКС). Работните места на ръководителите на полети изобразяват обработената от компютрите радиолокационно и планова информация плюс метеорологични данни като дават възможност за гласова връзка на операторите с екипажа чрез УКВ радиосредства.

Всички технически средства за управление на въздушното движение (УВД) са обединени в автоматизирана система (АСУВД), в центъра на която се намира операторът – ръководител полети (РП). Наличието на човек в системата е обезателно и именно то я прави автоматизирана, а не автоматична. От него зависят текущите решения по избягване на конфликти във въдушното пространство, на него лежи и основната отговорност за безопасността на полетите. Ако един пилот отговаря за живота на пътниците в своя самолет (в зависимост от модела това са средно стотина души), ръководител полети отговаря за живота на всички пътници от всички самолети в сектора, който контролира. Това може да включва понякога и 25 самолета, примерно. Неслучайно пилотът на отделния самолет е длъжен да изпълни безпрекословно разпореждането на РП и след това да взема собствени решения – от своята кабина той не е в състояние да прецени целия трафик от самолети и потенциалните конфликтни ситуации (ПКС).

Може би това не е общоизвестно, но във въздушното пространство действат много строги правила. Самолетите не се движат произволно, а по строго определени и контролирани от РП въздушни коридори (трасета), които всеки пилот е задължен да познава и съблюдава. Тези коридори са фиксирани и по тях се движат самолети с много висока интензивност – всеки на зададена предварително височина (ешелон). Движението по трасетата се наблюдава и контролира от РП, който поддържа връзка с всеки екипаж в реално време чрез УКВ радио средства и дава команди на пилота за изпълнение. Целта е да се поддържат и контролират определени правила за разделяне на самолетите – хоризонтално и по вертикала. 

Основната дейност на РВД – Управлението на Въздушното Движение (УВД) или Air Traffic Control (ATC) – е да ръководи самолетите и да ги държи на разстояние един от друг. Това означава означава, че разстоянието между самолетите трябва да е равно или над това, което е предписано от международните разпоредби. Принципно необходимото разстояние е 5 морски мили (приблизително 9,3 км) хоризонтално или 1000 фута (около 300 метра) вертикално. В близост до летищата, когато самолетите летят по-бавно, хоризонталното разстояние може да бъде намалено до 3 или дори 2,5 морски мили.

Всяка ситуация, когато необходимото разстояние не се поддържа, се нарича „нарушена сепарация“ и се счита за инцидент.

Избягването на конфликти в реално време е работа на РП и се извършва по много начини, между които издаване на разпореждане до пилота за промяна на височината, траекторията или скоростта.

За осъществяване дейността на РВД на територията на страната са разположени
3 летищни радиолокационни комплекса (ЛРЛК) в София, Варна и Бургас, обслужващи работните места от зоните Подход на съответните летища (зони за кацане и излитане), 2 трасови радиолокационни комплекса (ТРЛК), разположени на Черни връх и Върбица, които покриват територията на България и обслужват работните места на РП от зона Контрол (прелитащ над страната трафик).

На летище Пловдив е разположен още един трасови радиолокатор, който допълва с резерв цялостната радиолокационна картина.

Всяко летище разполага и с обзорен радиолокатор, обслужващ работните места Кула (наземно движение на самолетите).

В допълнение по летищата се разполагат и метеорологични радари, които снабдяват РВД и екипажите с актуална информация относно метеорологичната обстановка по места.

Получената от радиолокаторите информация постъпва в АСУВД и се обработва компютърно, за да бъде представена графично на големи растерни екрани по работните места на РП. Същата се съчетава с информацията за полетните планове в текстов вид. Комбинацията от всички видове информация служи на РП за реално управление на въздушното движение.

Моята специалност спада към инженерно-техническата категория.  Инженерно-техническите кадри са натоварени с поддръжката и развитието на всички технически средства в състава на АСУВД, които използва РП в своята работа – радиолокатори, компютри, работни места на РП и комуникационни средства.

Трасетата за самолетите са обозначени със специални радио и навигационни средства, така че да могат да бъдат следвани от екипажите. Тези средства са също част от изучаваното и поддържано техническо оборудване в рамките на специалността АСУВД.

Предполагам на всички е извество, че в авиацията се правят иновации без да се жалят никакви средства, тъй като от тях директно зависи човешки живот. В резултат АСУВД концентрират в себе си всички най-нови технологични постижения в световен мащаб. РВД на България не прави изключение в това отношение и разполага с много модерна и съвременна техника, която при това непрекъснато се обновява и усъвършенства. В последно време това се изразява в изключително силното компютъризиране на специалността и развитието на специфични авиационни системи за информационна сигурност и защита. Тези проблеми придобиват все по-голяма актуалност с всяка измината година. Проникването на вирус или злонамерен софтуер в АСУВД би било фатално. Затова всички технически средства на АС УВД са напълно изолирани от Интернет и са неколкократно резервирани. РВД е предприятие, официално сертифицирано по международния стандарт за информационна сигурност ISO/IEC 27001. Последната, заемана от мен длъжност в РВД, е експерт по Информационна сигурност.

Длъжностите от инженерно-техническата категория категория изискват специална техническа квалификация и задължителни познания по ИТ (за част от специалистите – изцяло и само в компютърната област). 

Преимущества на тази специалност са солидните социални придобивки (особено при работа на смени), относително високото заплащане, приложимостта на уменията в широка сфера, вкл. и извън системата на УВД.

За поддържане и повишаване на квалификацията на персонала на РВД се полагат специални грижи по задължителна програма в съчетание с постоянно действаща система за лицензиране (бреветиране) и допуски до всяко работно място с периодично полагане на изпити.

Авиоинженер  – Пламен Марков

Официалната ми квалификация е “Инженер-системотехник”, специалност  “Автоматизирани системи за управление на въздушното движение” (АСУВД).

Дипломата е международно призната и на английски специалността звучи като System Engineer in Automated Systems for Air Traffic Control (ATC).

Някога това се изучаваше единствено в международно признатите авиационни институти на бившия СССР в Рига и в Киев. Моята специалност е от Киевския Институт за Инженери от гражданската авиация (КИИГА).

Тази специалност може да бъде упражнявана само в РВД (Ръководство на въздушното движение, където протече и основният ми трудов стаж.

За разлика от общоприетото схващане за авиоинжерните специалности, според което авиоинженерът се занимава с конструкцията на самолета и неговите механични или електронни детайли, моята специалност разглежда самолета като точка. Целта на автоматизираните системи за управление на въздушното движение (АСУВД) е да подреди масата от точки във въздушното пространство така, че да не се допусне конфликт между тях. Тоест АСУВД се занимава с трафика на самолети, а не с отделния самолет.

За тази цел се използва много сложно инженерно оборудване, включващо радиолокационни станции, мощни компютри, радиотехнически средства за комуникация с екипажите и работни места на ръководителите на полети. 

Радиолокационните станции дават текуща информация за местоположението на всеки самолет, която се преобразува и изобразява синтетично на екрана на работното място на АСУВД. Координатите са полярни и дават информация за ъгъл спрямо “Севера” и разстояние до самолета в двумерното пространство. Информация за височината на самолета липсва. Тя се набавя от специално оборудване, което всеки граждански самолет е задължен да има, постоянно свързано с бордовия висотомер и отговарящо автоматично при насочено запитване от земята. Височината се изобразява на същия екран с цифра в специален етикет, движещ се по екрана редом с маркера на самолета. Компютърната обработка е в реално време и включва много сложни математически алгоритми за работа с радиолокационна и планова информация, за прогнозиране и избягване на потенциални конфликтни ситуации (ПКС). Работните места на ръководителите на полети изобразяват обработената от компютрите радиолокационно и планова информация плюс метеорологични данни като дават възможност за гласова връзка на операторите с екипажа чрез УКВ радиосредства.

Всички технически средства за управление на въздушното движение (УВД) са обединени в автоматизирана система (АСУВД), в центъра на която се намира операторът – ръководител полети (РП). Наличието на човек в системата е обезателно и именно то я прави автоматизирана, а не автоматична. От него зависят текущите решения по избягване на конфликти във въдушното пространство, на него лежи и основната отговорност за безопасността на полетите. Ако един пилот отговаря за живота на пътниците в своя самолет (в зависимост от модела това са средно стотина души), ръководител полети отговаря за живота на всички пътници от всички самолети в сектора, който контролира. Това може да включва понякога и 25 самолета, примерно. Неслучайно пилотът на отделния самолет е длъжен да изпълни безпрекословно разпореждането на РП и след това да взема собствени решения – от своята кабина той не е в състояние да прецени целия трафик от самолети и потенциалните конфликтни ситуации (ПКС).

Може би това не е общоизвестно, но във въздушното пространство действат много строги правила. Самолетите не се движат произволно, а по строго определени и контролирани от РП въздушни коридори (трасета), които всеки пилот е задължен да познава и съблюдава. Тези коридори са фиксирани и по тях се движат самолети с много висока интензивност – всеки на зададена предварително височина (ешелон). Движението по трасетата се наблюдава и контролира от РП, който поддържа връзка с всеки екипаж в реално време чрез УКВ радио средства и дава команди на пилота за изпълнение. Целта е да се поддържат и контролират определени правила за разделяне на самолетите – хоризонтално и по вертикала. 

Основната дейност на РВД – Управлението на Въздушното Движение (УВД) или Air Traffic Control (ATC) – е да ръководи самолетите и да ги държи на разстояние един от друг. Това означава означава, че разстоянието между самолетите трябва да е равно или над това, което е предписано от международните разпоредби. Принципно необходимото разстояние е 5 морски мили (приблизително 9,3 км) хоризонтално или 1000 фута (около 300 метра) вертикално. В близост до летищата, когато самолетите летят по-бавно, хоризонталното разстояние може да бъде намалено до 3 или дори 2,5 морски мили.

Всяка ситуация, когато необходимото разстояние не се поддържа, се нарича „нарушена сепарация“ и се счита за инцидент.

Избягването на конфликти в реално време е работа на РП и се извършва по много начини, между които издаване на разпореждане до пилота за промяна на височината, траекторията или скоростта.

За осъществяване дейността на РВД на територията на страната са разположени
3 летищни радиолокационни комплекса (ЛРЛК) в София, Варна и Бургас, обслужващи работните места от зоните Подход на съответните летища (зони за кацане и излитане), 2 трасови радиолокационни комплекса (ТРЛК), разположени на Черни връх и Върбица, които покриват територията на България и обслужват работните места на РП от зона Контрол (прелитащ над страната трафик).

На летище Пловдив е разположен още един трасови радиолокатор, който допълва с резерв цялостната радиолокационна картина.

Всяко летище разполага и с обзорен радиолокатор, обслужващ работните места Кула (наземно движение на самолетите).

В допълнение по летищата се разполагат и метеорологични радари, които снабдяват РВД и екипажите с актуална информация относно метеорологичната обстановка по места.

Получената от радиолокаторите информация постъпва в АСУВД и се обработва компютърно, за да бъде представена графично на големи растерни екрани по работните места на РП. Същата се съчетава с информацията за полетните планове в текстов вид. Комбинацията от всички видове информация служи на РП за реално управление на въздушното движение.

Моята специалност спада към инженерно-техническата категория.  Инженерно-техническите кадри са натоварени с поддръжката и развитието на всички технически средства в състава на АСУВД, които използва РП в своята работа – радиолокатори, компютри, работни места на РП и комуникационни средства.

Трасетата за самолетите са обозначени със специални радио и навигационни средства, така че да могат да бъдат следвани от екипажите. Тези средства са също част от изучаваното и поддържано техническо оборудване в рамките на специалността АСУВД.

Предполагам на всички е извество, че в авиацията се правят иновации без да се жалят никакви средства, тъй като от тях директно зависи човешки живот. В резултат АСУВД концентрират в себе си всички най-нови технологични постижения в световен мащаб. РВД на България не прави изключение в това отношение и разполага с много модерна и съвременна техника, която при това непрекъснато се обновява и усъвършенства. В последно време това се изразява в изключително силното компютъризиране на специалността и развитието на специфични авиационни системи за информационна сигурност и защита. Тези проблеми придобиват все по-голяма актуалност с всяка измината година. Проникването на вирус или злонамерен софтуер в АСУВД би било фатално. Затова всички технически средства на АС УВД са напълно изолирани от Интернет и са неколкократно резервирани. РВД е предприятие, официално сертифицирано по международния стандарт за информационна сигурност ISO/IEC 27001. Последната, заемана от мен длъжност в РВД, е експерт по Информационна сигурност.

Длъжностите от инженерно-техническата категория категория изискват специална техническа квалификация и задължителни познания по ИТ (за част от специалистите – изцяло и само в компютърната област). 

Преимущества на тази специалност са солидните социални придобивки (особено при работа на смени), относително високото заплащане, приложимостта на уменията в широка сфера, вкл. и извън системата на УВД.

За поддържане и повишаване на квалификацията на персонала на РВД се полагат специални грижи по задължителна програма в съчетание с постоянно действаща система за лицензиране (бреветиране) и допуски до всяко работно място с периодично полагане на изпити.